Traductor Jurat a Girona

Què és un traductor jurat?


Un traductor jurat és un traductor acreditat per a atorgar validesa legal a la traducció del contingut d'un document original en una altra llengua.

Un traductor jurat a Espanya està autoritzat pel Ministeri d'Afers exteriors per a donar fe de la traducció de qualsevol document en una altra llengua, a través de la seva signatura i segell.


Una traducció jurada té validesa legal en un país estranger?


Igual que el govern Espanyol no reconeix traduccions jurades per traductors jurats d'altres països, hi ha governs que no accepten traduccions fetes per traductors jurats espanyols. En cas de dubte, poseu-vos en contacte i estarem encantats d'ajudar.


Oferim traduccions jurades oficials. És important que ens digueu on han de ser presentades les traduccions,  per evitar malentesos, pèrdua de temps i diners,  ja que hi ha moltes opcions. Cada país té la seva normativa.

Traductors Jurats

Traduccions Jurades des de 1996

Traduccions jurades de qualsevol tipus de document i en tots els idiomes que estiguin en la llista de traductors jurats del Ministeri d'Afers exteriors. Els nostres traductors jurats estan degudament autoritzats pel Ministeri d'Afers exteriors d'Espanya.

Els traductors jurats certifiquen que la traducció és fidel i exacta mitjançant el seu segell, signatura i postil·la de traductor jurat. Li donen el caràcter oficial requerit per l'organisme públic o privat que la sol·licita per a Espanya. Oferim traduccions per a presentar als Estats Units d'Amèrica, França, Alemanya, el Regne Unit, el Canadà, Austràlia i altres.

Certificats de Penals, Partides de Naixement, Certificats de Defunció, Certificats de Matrimoni, Certificats d'Empadronament, Sentències Judicials, Escriptures de Constitució, Estatuts, Contractes, Poders Notarials, Comptes Anuals, Acords Socials, Fe de Solteria, Títols, Certificats de Notes, Passaports, Denúncies, Cèdules de Notificació, Llibres de Família, Testaments, Declaració de la renda, Nòmines, Certificats Mèdics i altres.


El traductor jurat experimentat sap que, quan un client ha de presentar les seves traduccions en oficines, consolats o ambaixades, molts demanaran la postil·la de la Haia.


Traducció Jurada de certificats penals

Traducció Jurada de certificats de delictes sexuals

Traducció jurada de partides de naixement

Traducció jurada de certificats de defunció

Traducció jurada de certificats de matrimoni

Traducció jurada de certificats d'empadronament

Traducció jurada de sentències judicials

Traducció jurada d'escriptures de constitució

Traducció jurada d'estatuts d'empresa

Traducció jurada de contractes

Traducció jurada de poders notarials

Traducció jurada de comptes anuals

Traducció jurada d'acords socials

Traducció jurada de fe de solteria

Traducció jurada de títols

Traducció jurada de certificats de notes

Traducció jurada de passaports

Traducció jurada de denúncies

Traducció jurada de cèdules de notificació

Traducció jurada de llibres de família

Traducció jurada de testaments

Traducció jurada de certificats mèdics

Traducció jurada de declaració de la renda

Traducció jurada de nòmines